• 1. “Paylaş Benimle” (“Program”) yapılacak olan başvurular, başvuru formunun doldurulması ve www.paylasbenimle.tv alan adlı internet sitesi üzerinden fotoğraf yükleme yolu ile gerçekleştirilecektir. Talya Prodüksiyon Anonim Şirketi her aşamada işbu kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkını; dilediği zaman, münhasır takdirinde olmak üzere, programa başvuruları durdurma/sonlandırma, reddetme ve/veya programı iptal etme hakkını saklı tutar.
 • 2. Programa katılım yaşı en az 18’dir. 18 yaş altı başvuranların başvurusu ancak velilerinin yazılı ve ıslak imzalı onayı ile değerlendirilmeye alınır.
 • 3. Başvuru sahibi, Program başvuru formunda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve formda belirttiği bilgilerin eksik ve yanlış olması nedeniyle doğabilecek zararlardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
 • 4. Şiddet, müstehcenlik, cinsel içerik, pornografi, hakaret, iftira içeren ve nefret suçu dâhil olmak üzere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca suç ve hukuka aykırılık teşkil eden içeriğe sahip fotoğraf başvuru kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bunlara ilişkin mevzuat gereği doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk fotoğraf paylaşana aittir. Yüklenen herhangi bir fotoğraf içeriğinden doğan herhangi bir şikâyet veya talebin vuku bulması halinde Talya Prodüksiyon, ihbar edenlerin ve ihbar edilen kişilerin kimliğini ve bunlar hakkında sahip olmuş veya olabileceği diğer her türlü bilgi ve/veya veriyi ifşa etme hakkını saklı tutar.
 • 5. Programa sadece gerçek kişiler başvuru yapabilecek olup, yalnızca gerçek kişiler fotoğraf yükleyebilirler. Hiçbir tüzel kişi, kurum, kuruluş ya da topluluk adına yükleme ya da Programa başvuru yapılamaz.
 • 6. Başvuru sahibi, başvuru formundaki bilgileri, fotoğrafları kendi rızası ile Talya Prodüksiyon ve Program ortaklarıyla ile paylaşmıştır. Başvuru sahibi fotoğraf www.paylasbenimle.tv alan adlı internet sitesi üzerinden yüklemesi ile bunların Talya Prodüksiyon ve Program ortakları tarafından işlenebileceğini ve Talya Prodüksiyon ve Program ortaklarının bu fotoğraf üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından Program ile ilgili olmak koşuluyla sınırsız tasarruf hakkının olduğunu kayıtsız şartsız kabul eder.
 • 7. Talya Prodüksiyon ve Program ortakları, paylaşılmış olan fotoğrafları diledikleri zaman diledikleri programda montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanabilecektir. Başvuru sahibi, Talya Prodüksiyon ve Program ortakları ile paylaşılmış olan fotoğrafları mülkiyetinin Talya Prodüksiyon ve Program ortaklarına geçmesi nedeniyle ve/veya söz konusu fotoğraf kullanımı nedeniyle Talya Prodüksiyon ve Program ortakları şirketlerinden hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul etmiştir.
 • 8. Başvuru sahibi, yüklemiş olduğu fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında manevi ve mali haklarını ve uygulanabilir mevzuattaki diğer haklarını ihlal etmediğini ve 3. kişilere ilişkin kişisel verileri paylaşması halinde ilgili kişiden mevzuata uygun şekilde izin aldığını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuru formunda kullanılan fotoğrafların 3. kişilerin herhangi bir hakkını ihlal etmesi ve Talya Prodüksiyon Program ortakları şirketlerinin söz konusu ihlal dolayısıyla herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, başvuru sahibi Talya Prodüksiyon’un ilk yazılı talebini takiben derhal nakden ve defaten Talya Prodüksiyon’a ilgili ödemeyi yapacaktır.
 • 9. Talya Prodüksiyon ve Program ortakları başvuru sahibinin başvuru formunda ilettiği kişisel verileri ile fotoğrafı yer alan kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yerel ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve/veya Program ile ilgili olarak toplayabilir, işleyebilir ve depolanması amacıyla yurtdışına aktarabilir.
 • 10. Başvuru sahibi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin yurtiçinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, işlenmesi gereken sebebin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bunların kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • 11. Başvuru sahibi Katılım Koşulları’nı kabul ederek, kişisel verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirildiğini açıkça kabul etmekte ve kişisel verilerinin Talya Prodüksiyon ve Program ortakları şirketleri tarafından işlenmesine açık rıza göstermektedir.
 • 12. www.paylasbenimle.tv ve talyaproduksiyon.com alan adlı internet sitesi ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Talya Prodüksiyon ve Program ortakları şirketlerine aittir. Başvuru Sahibinin, www.paylasbenimle.tv web sitesini kullanımı web sitesinde yer alan kullanım koşulları, gizlilik politikası ve çerez politikasına tabidir.
 • 13. Programa katılacak kişilerin seçimi Talya Prodüksiyon ve Program ortaklarının münhasır takdirindedir.
 • 14. Programa başvuru yapanlar “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretledikleri anda, işbu Katılım Koşulları’nda ve Gizlilik Politikası’nda yazan kuralları ve şartları, serbest iradeleri ve istekleri ile kayıtsız şartsız açıkça kabul etmiş olurlar.